Ajutor minimis achizitii bovine de reproductie

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE
privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci
de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale prevederilor Regulamentului
(UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în
sectorul agricol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 352/2014, definit în continuare
Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) În conformitate cu art. 3 alin.(1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol,
schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Schema de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor
categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau
introduse pe piaţă;
b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre,
respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de
export;
c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele
importate.
Art. 2. Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
Art. 3. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum
urmează:
a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei
exerciţii financiare (exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente), nu depăşeşte
suma de 15.000 EUR, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol, considerată de
Comisia Europeană ca neavând niciun efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre şi
nedenaturând sau neamenintând să denatureze concurenţa.
b) întreprindere – Conform pct. 4 din Regulamentul de minimis în agricultură – orice entitate
care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este
finanţată.
c) întreprindere unică – în sensul alin. (2) al art. 2 din Regulament de minimis în sectorul agricol
include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte
întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare,
de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul
unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de
societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură,
în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale
acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective
d) autoritatea competentă – Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;
e) femele ovine – femele de reproducție cu vârsta de minimum 1 an la data solicitării
sprijinului;
f) junincă din rase specializate – vițea diagnosticată gestantă din rase specializate, cu vârsta
cuprinsă între 18 luni – 25 luni.
CAPITOLUL II
Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei
Art. 4 (1) Schemele de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic
care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare în vederea ameliorării valorii genetice a
şeptelului de animale.
(2) Beneficiarii schemelor sunt întreprinderile, aşa cum sunt definite la art. 3, lit. b) şi c),
respectiv:
a) crescători de ovine/bovine, persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de
producător, cu modificările şi completările ulterioare;
b) crescători de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu/sau fără
personalitate juridică constituite conform legii.
(3) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis, beneficiarii, aşa cum sunt
enumeraţi la alin. (2) trebuie să deţină:
a) minimum 150 capete și maximum 1000 capete femele ovine/beneficiar, în vederea
achiziționării de berbeci de reproducție din rase specializate;
b) minimum 3 capete şi maximum 10 capete vaci/beneficiar, în vederea achiziționării de
juninci din rase specializate.
(4) Prin excepţiei de la prevederile alin (3), lit. b) pot beneficia de schema de ajutor de
minimis şi crescătorii de animale care deţin mai puţin de 3 capete vaci/beneficiar, care sunt membrii în
forme asociative legal constituite, conform legislaţiei în vigoare.
(5) Achiziţionarea de berbeci de reproducție din rase specializate conform prevederilor
de la alin. (3), lit. a) se realizează respectând proporția de un berbec din rase specializate la 30 de
capete femele ovine deţinute de beneficiar.
(6) Numărul maxim de berbeci de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar,
trebuie să corespundă, aplicând proporţia menţionată, unui număr de 700 capete femele
ovine/beneficiar.
(7) Achiziționarea de juninci din rase specializate conform prevederilor de la alin. (3), lit.
b) se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficar iar
numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de
maximum 10 capete/beneficiar.
Art. 5.(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schemele de ajutor de minimis se exprimă
sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (4) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă
beneficiarilor este de:
a) maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată achiziționat în baza prevederilor
prezentei hotărâri;
b) maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă specializată achiziționată în baza prevederilor
prezentei hotărâri;
(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi
unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului
financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Art. 6.(1) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art.5 alin.(2), lit.a), beneficiarii
enumeraţi la alin. (2) şi (3), lit. a) ale art. 4, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să dețină un efectiv de minimum de 150 capete femele ovine așa cum sunt definite la art. 3
lit.e), identificate şi înregistrate în RNE;
b) efectivul de femele ovine este cuprins în controlul oficial al producției și înscris în registrul
genealogic al rasei;
c) berbecii de reproducție achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K.
Constantinescu”, listă, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;
d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii de reproducție din rase
specializate achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul
financiar a fost acordat;
e) să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)
nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de
înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.
(2) Pentru obținerea ajutorului de minimis prevăzut la art.5 alin.(2) lit.b), beneficiarii
enumeraţi la alin. (2) şi (3), lit. b) ale art. 4 , trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate şi înregistrate în RNE;
b) junincile achiziționate sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de Agenţia
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”,
listă, prevăzută în anexa nr.1 la prezenta hotărâre;
c) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație junincile din rase specializate
achiziționate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost
acordat;
d) să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete
vaci;
e) să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie
2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea
cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului.
(3) În cazul nerespectării prevederilor de la alin.(1) și (2), beneficiarii schemei de
minimis vor fi obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi
dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 7.(1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis se asigură din
bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, prin legea bugetului de stat pe anul 2014, la capitolul 83.01 „Agricultură,
silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor
agricoli”, și sunt în valoare totală de 12.500 mii lei, din care:
a) 5.000 mii lei pentru sprijinul prevăzut la art. 5, alin. (2) lit. (a);
b) 7.500 mii lei pentru sprijinul prevăzut la art. 5, alin. (2) lit. (b).
(2) Sumele prevăzute la lit. a) și b) la alin (1) pot fi redistribuite între specii ținând cont
de cererile depuse de beneficiari și aprobate de Direcția pentru agricultură județeană sau a municipiului
București cu încadrarea în valoarea totală prevăzută la alin. (1).
Art. 8 În cazul în care sumele aferente cererilor depuse și aprobate depășesc plafonul prevăzut
la art. 7 alin (1) diferența se va plăti din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
pe anul 2015 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40
„Subvenţii”, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.
Art. 9 Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de
2 decembrie 2014.
CAPITOLUL III: Reguli procedurale
Art. 10.(1) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4, alin (2) care
îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 6 întocmesc cereri, conform modelului prevăzut
în anexa nr. 2 şi le depun până în 3 noiembrie 2014, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a
municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel
mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi
o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi
fundaţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice,
precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) document care atestă înscrierea animalelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor, eliberat în
funcţie de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;
f) adeverință care atestă înscrierea femelelor ovine în registrul genealogic al rasei și în controlul
oficial al producției, eliberată de asociația acreditată pentru înființarea și menținerea registrului
genealogic al rasei, în cazul schemei prevăzută la art. 4alin.(3) lit.b);
g) angajament prin care se obligă să menţină animalele achiziționate în baza prezentei hotărâri
minimum 3 ani;
h) copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei completat în
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.760/2000 în cazul exploataţiilor de bovine
sau ale Regulamentului nr. 21/2004 în cazul exploataţiilor de ovine/caprine;
i) adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens,
care atestă că toate bovinele și ovinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi
j) copia facturii fiscale de achiziție a berbecilor de reproducție din rase de carne sau a junincilor
din rase de carne, după caz;
k) adeverinţa care să ateste calitatea de membru a unei forme asociative de crescători de animale,
eliberată de reprezentantul legal al acesteia, pentru excepţia prevăzută la art. 4, alin. (4);
l) copie de pe certificatul de origine a animalelor achiziționate, vizat de Oficiul judeţean pentru
ameliorare şi reproducţie în zootehnie
(2) Documentele prevăzute la alin.(1) lit.a), b) şi c) sunt prezentate în original şi copie,
în vederea certificării de reprezentantului Direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului
București, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.
(3) Documentul prevăzut la alin.(1) lit.l) este prezentat în original în vederea
certificării de reprezentantul Oficiului judeţean pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie prin
înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.
Art. 11.(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, înregistrează
cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul de evidenţă a
beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, calculează,
determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte
și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform
alin. (3) al art.5.
(3) Dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim,
Direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București aplică o reducere corespunzătoare a
acestei sume, până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu
echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele
două exerciţii financiare precedente.
(4) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin.(2) şi (3), se scad, după
caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei
„Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile
manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii
protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind
schema „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul
agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal,
Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea jutorului de minimis pentru achiziţionarea de
tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind
aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de
abandon și a Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis
pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada
aprilie – iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în
sectorul vegetal.
Art. 12. Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, , întocmesc situaţia
centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pe care o transmit Direcţiei Generale buget
– finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de
30 noiembrie 2014.
Art. 13. Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea
deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 14.(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor
bugetare, se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele
cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 15.(1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei
hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă
de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmesc Lista
cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi
orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi
în cele două exerciţii financiare precedente
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul
oficial la instituţiei.
(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu
Oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie efectuează verificarea la fața locului pe
un eșantion de 5% din beneficiari, până la sfârșitul semestrului I din anul 2015 și întocmesc procese
verbale de constatare.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 16. Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere
pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile,
dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea / valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de
stat.
Art. 17.(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri, prin
înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente
ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin.(1), se recuperează de la
beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin centrele judeţene ale Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, verifică permanent modul
de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin
financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
Art. 18. Anexa nr. 1 – 5 face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM MINISTRU
Victor – Viorel PONTA

Anexa nr.2
(model)
CERERE
PENTRU SCHEMA DE MINIMIS „ACHIZIŢIONAREA DE CĂTRE PRODUCĂTORII
AGRICOLI DE BERBECI DE REPRODUCȚIE DIN RASE SPECIALIZATE ȘI DE JUNINCI
DIN RASE SPECIALIZATE”
Direcţia pentru agricultură judeţeană……………/municipiul Bucureşti
Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de
schema de ajutor de minimis ………………/…………………….
Nume şi prenume persoană fizică
Nume şi prenume împuternicit (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale
Adresa
Judeţ/sector Localitate
Sat / Strada Nr. Cod poştal Bl.
13 S
Ap.
Telefon Fax E-mail
Trezoreria/ Banca Sucursala/Agenţia/Filiala
IBAN
Denumirea persoanei juridice/ PFA/ ÎÎ/ ÎF
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)
Nume titular/administrator/reprezentant legal Prenume titular/administrator/reprezentant legal
CNP titular/împuternicit
CNP titular/administrator/reprezentant legal
Sediul social persoana juridică/ PFA/ ÎÎ/ ÎF/
Judeţ/sector Localitate
Sat / Strada Nr. Cod poştal Bl.
13 S
Ap.
Telefon Fax E-mail
Trezoreria / Banca Sucursala/Agenţia/Filiala
IBAN
Solicit sprijin financiar prin schema de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de
berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”, aprobată prin HG
nr………../2014, pentru achiziționarea unui efectiv de …………. capete berbeci de reproducție din
rase specializate / capete juninci din rase specializate.
Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
………………………………………………….
……………………………………………………
Notă: Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data
acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul Direcției pentru agricultură
județene și a municipiului București împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor
însoţitoare.
Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de ajutor de minimis pentru
„Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de
juninci din rase specializate”, la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului……………………/ a Municipiului
Bucureşti.
minimis în
Declar că:
– am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind
aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice
nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în
spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal
Da Suma…………………….. Nu
– am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema
„Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol
2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură
Da Suma…………………….. Nu
– am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind
acordarea jutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui
Da Suma…………………….. Nu
– am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind
aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor de animale în periocol de
abandon.
Da Suma…………………….. Nu
– am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind
aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie – iulie 2014 asupra culturilor
agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal.
Da Suma…………………….. Nu
– am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative
Da Suma…………………….. Nu
Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la lit.c) a art.6 din
HG. nr……./2014, având în componenţă următoarele intreprinderi…..……(*), întreprinderi ce cad sub
incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus
(*) lista include denumire, sediu, date de contact
Da Nu
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control
şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau altor instituţii abilitate,
suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări
ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul Penal, datele înscrise în
formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea
calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de
evaluări economice.
Beneficiar,
……………………………
(Semnătura şi ştampila după caz)
Se aprobă suma de………………(*) lei
Verificat,
Reprezentant DAJ:
Nume/prenume/Semnătura …………….
Aprobat,
Director Executiv
(nume, prenume) ……………….
Semnătura Ştampila
(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art.11 alin.(2) și alin.(3) din HG nr……../2014, după
caz
Anexa nr.3
(model)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului……………/a Municipiului Bucureşti
Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar
prevăzut de schema de ajutor de minimis
Nr. crt./
data
Crescător de
animale (Numele si
prenumele,
denumire,CNP/CUI,
localitatea)
Cerere
pentru
ajutor de
minimis
(nr./data)
Specia
(ovine
/bovine)
Nr. capete
pentru
care se
solicită
sprijin
Cuantum
aplicat
(lei/cap)
Suma totală
aprobată (*)
(lei)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1234
……..
Întocmit,
……………………………..
Nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila
(*) Nu poate depăşi valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro)
Anexa nr.4
(model)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ……………../ a Municipiul Bucureşti
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de
schema de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din
rase specializate și de juninci din rase specializate”
Nr.crt.
Număr
beneficiari
Număr capete
animale pentru care
se acordă sprijin
Cuantum pe cap Suma totală aprobată
Berbeci Juninci Berbeci Juninci Berbeci Juninci
(0) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
123
TOTAL
Director executiv, Întocmit
…………………………………… ………………………………………
(nume, prenume, semnătura, ştampila) (nume, prenume, funcţia, semnătura)
Anexa nr.5
(model)
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Se aprobă,
Ordonator principal de credite,
…………………………………………..
SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
Nr. crt. Judeţul Suma totală aprobată
(lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3

TOTAL
Direcţia Generală Buget-Finanţe şi Fonduri Europene
Director General
(semnătura şi ştampila)
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de
berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale În ţara noastră, modificările determinate de procesul
complex de trecere la economia de piaţă au impus
reevaluarea şi anticiparea realizării unor condiţii care
să asigure dezvoltarea creşterii bovinelor și ovinelor.
În România, ameliorarea raselor locale de bovine și
ovine pentru producţii specializate este o activitate
limitată ca preocupare în cercetarea ştiinţifică în
fermele de dimensiuni mici și medii.
Creşterea producţiei de carne și lapte a fost însoţită de
dezvoltarea unor însuşiri morfo-productive la rasele
specializate de animale, respectiv mărirea greutăţii
corporale, realizarea unor sporuri mari de creştere în
greutate, reducerea consumului de furaje, mărirea
prolificităţii, îmbunătăţirea calităţii şi a compoziţiei
tisulare a carcaselor și creșterea producției medii de
lapte.
Tema sporirii producției de carne și lapte la efectivele
de bovine și ovine crescute în țara noastră a început să
fie tratată cu o mai mare atenție dupa anul 2007, când
pe piața internațională s-a manifestat o tendința de
creștere a cererii față de aceste produse.
În prezent, ponderea cea mai mare a efectivelor de
bovine și ovine se găsește în exploatații de dimensiuni
mici unde se cresc animale din rase nespecializate
care se caracterizează prointr-o calitate genetică
redusă.
2. Transpunere/creare cadru pentru
aplicare legislație comunitară
Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.
3. Schimbări preconizate Programul strategic al creşterii şi exploatării bovinelor
și ovinelor în ţara noastră trebuie să asigure, atât
creşterea numerică a efectivelor, dar mai ales
productivitatea pe animal, calitatea producţiilor
obţinute, în special a celei de carne şi lapte, precum şi
o eficienţă economică în realizarea şi valorificarea
acestora.
În acest scop, trebuie continuat procesul de ameliorare
genetică a efectivelor de animale prin aplicarea unor
programe eficiente care să permită realizarea
obiectivelor prevăzute şi totodată prin racordarea
României la fondul mondial de gene.
Utilizarea raselor specializate de bovine sau ovine în
direcţia producţiei de carne și lapte la încrucişarea cu
rasele locale pentru obţinerea de hibrizi cu spor mare
de creştere vor duce atât la realizarea unor carcase de
calitate superioară, o prolificitate mai bună precum și
la conversia superioară a furajelor obținute de pe
pajiști și pășuni.
Prin acordarea acestei scheme de minimis se
urmărește eficientizarea activităţii sectorului de
creştere a bovinelor și ovinelor prin reorientarea
exploatării acestora prin achiziția de rase specializate
pentru producţia de carne şi lapte;
Astfel, se va acţiona prin selecţie dirijată în direcţia
îmbunătățirii producţiei de lapte şi carne, prin
realizarea de linii şi hibrizi cu potenţial productiv
superior, adaptat cerinţelor pieţei autohtone şi externe.
Prin achiziționarea de animale din rase specializate se
îmbunătățește valoarea genetică a animalelor pentru
creşterea producţiei de carne și lapte precum şi a
calităţii acestora, prin extinderea Controlului Oficial
al Producțiilor şi testarea reproducătorilor după
descendenţi;
4. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului concurenţial
şi domeniului ajutoarelor de stat
Ajutoarele de minimis din agricultură sunt excluse de
la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat.
3. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul
4. Impactul social Sporirea veniturilor crescătorilor prin comercializarea
producţiei marfă, atât pe piața autohtonă cât și la
export.
Creșterea raselor de bovine și ovine specializate vor
permite aplicarea sistemului de clasificare a carcaselor
în sistemul EUROP, pentru corelarea plăţii cu
calitatea cărnii;
5. Impactul asupra mediului Prin creșterea efectivelor de bovine și ovine la nivelul
potenţialului naţional, determinat de suprafaţa de
păşuni va conduce la utilizarea rațională a suprafețelor
mari de pășuni și fânețe pentru evitarea degradării
acestora și protejarea mediului înconjurător și a
biodiversității.
6. Impactul asupra drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile
Convenției europene a drepturilor omului și ale
protocoalelor adiționale la aceasta, ratificate de
România, precum și jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului.
7. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis reglementată de prezenta
hotărâre, sunt de 12.500 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare
aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014 la capitolul 83.01 „Agricultură,
silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.
Fundamentarea resurselor financiare necesare s-a făcut avându-se în vedere următoarele aspecte:
– necesitatea achiziționării unui număr de aproximativ 2.000 capete berbeci de reproducție din rase
specializate, pentru care se acordă nu mai mult de 2.500 lei / cap berbec;
– necesitatea achiziționării unui număr de aproximativ 1.500 capete juninci din rase specializate,
pentru care se acordă nu mai mult de 5.000 lei / cap junincă.
În cazul în care sumele aferente cererilor depuse și aprobate depășesc plafonul de 12.500 mii lei,
diferența se va plăti din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015
la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, art. 40.15
„Sprijinirea producătorilor agricoli”.
Plafonarea ajutorului la nivelul maxim al echivalentului în lei, a 15.000 euro/beneficiar
Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.
3.Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg
angajamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene
a Drepturilor Omului
Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ se supune dezbaterii în
Comisia de dialog social organizată pe lângă
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ
au avut loc consultări cu reprezentanţii formelor
asociative reprezentative din sectorul de creștere a
bovinelor și ovinelor
2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor Având în vedere faptul că sprijinul financiar se acordă
cu care a avut loc consultarea, precum şi
a modului în care
activitatea acestor organizaţii este legată
de obiectul proiectului de act normativ
pentru îmbunătățirea valorii genetice a efectivelor de
bovine și ovine au fost invitate să participe
organizaţiile reprezentative ale crescătorilor din
sectoarele din domeniu, constituite conform legislației
în vigoare.
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte
normative
Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul
Legislativ
6. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
În procesul de elaborare a proiectului de act normativ
au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională.
Acţiunea de informare se face prin afişarea pe site-ul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
www.madr.ro.
2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informaţii Nu este cazul
Secţiunea 8 Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi /sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Instituţia publică responsabilă cu implementarea
măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin
Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului
Bucureşti.
2. Alte informaţii Nu este cazul
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind
aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de
reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”, pe care îl supunem spre adoptare.
VICEPRIM – MINISTRU,
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Daniel CONSTANTIN
Avizam favorabil:
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
Ioana – Maria PETRESCU
MNISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET
Darius-Bogdan VÂLCOV
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
Titus CORLĂŢEAN
MINISTRUL JUSTIȚIEI
Robert-Marius CAZANCIUC